Gulf Coast Ballet

School of the Arts

Studio A - 2020 – 2021

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Level V/VI

4:30 - 5:45

 

Level VII - Advanced Division

5:00 - 6:30

Level V/VI

4:30 - 5:45

Level VII - Advanced Division

4:30 - 6:00

 

Private Coaching

 

Level VII-Advanced Division

 

5:45 - 7:45

 

Advanced Division

5:00 – 6:30

Level VII - Advanced Division

Repertoire

&

Pointe

6:30 - 7:30

Level VII - Advanced

Division

5:45 - 7:15

 

Level VII - Advanced Division

Repertoire

&

Pointe

6:00 - 7:00

Private Coaching

Level VII - Advanced Division

Repertoire

&

Pointe

6:45 - 7:45

 

 

Advanced Division

Repertoire

&

Pointe

6:30 – 7:30

 

 

Contemporary

7:30 – 8:30

 

Advanced Division

Partnering

&

Variations

7:15 - 8:15

 Advanced Division

Repertoire

&

Pointe

7:00 - 8:00

 

 

Studio B - 2020 – 2021

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

Level III A & IV

 

4:30 - 5:30

 

 

 

 

Level I & II

 

3:35 - 4:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level V/VI

5:30 - 6:45

 

 

Jazz

5:45 - 6:30

 


 

 

 

Beginning Pointe

7:15 - 7:45